SI-58

SI-58

 

 

 

سیستم SI58 دارای 3 کانال در مقطع پروفیل می باشد که امکان ساخت انواع بازشوهای لولایی یک جهته، دو جهته، محوری با چرخش به بیرون و داخل را دارد.

در این سیستم سعی در کوچک نمودن ارتفاع پروفیل شده تا سطح نورگیری پنجره بیشتر گردد.

این پروفیل ها در ضخامتهای مختلف با اینرسی های متفاوت وجود دارد.

در سیستمهای Thermal breakمی توان قسمت بیرون و داخل را در رنگ های متفاوت تولید نمود.

 

 

 

 

عملکرد سیستم

Uf:2.71 W/m2k

Uw:1.87 W/m2k

Rw (C,Ctr) ≤ 39 (-1;-3) Db,

Class ≥ 9A (EN 12208)

Class 4 (en 12207)

C2-C5 (EN 12210 (

انتقال حرارتی سیستم

انتقال حرارتی پنجره

نفوذ آب

عایق صوتی  

 عبور هوا

مقاومت در برابر فشار باد  

مشخصات فنی

58 mm’

68 mm’

17.8 mm’

4 mm’ تا  32 mm’

فریم کلاف

فیرم بازشو

سایز قطعه عایق حرارتی

ضخامت شیشه مصرفی